District Collectorate, Thane
Government of Maharashtra
Application Form - 2015

   * ऑनलाइन अर्ज भरण्यापूर्वी पुर्ण सूचना काळजीपूर्वक वाचव्यात.
   * Please go through the instructions for filling the online form : Important point to be noted before filling the Application form :
   ** महत्वाची सूचना : उमेदवाराने मोझीला फायरफोक्स किंवा गूगल क्रोम वापरावे.
   ** IMPORTANT NOTE : Candidate should use either Mozilla Firefox OR Google Chrome for best results.
1. उमेदवाराने ऑन लाईन आवेदन अर्ज भरताना जाहिरात डाउनलोड करून काळजीपूर्वक वाचावी.
1. Before filling Online Application Form download Advertisement Form and read the same carefully.
2. अर्जदाराने आवेदन अर्ज काळजीपूर्वक भरावा.अर्जदाराने फोटो आणि स्वाक्षरी स्कॅन करून अपलोड करावे फोटो ३५ K.B पेक्षा कमी असावा आणि स्वाक्षरी ३० K. B.पेक्षा कमी असावी.
2. Fill the Online Application Form carefully and upload scanned photograph and signature (Size of photograph and signature Should not be greater than 35KB, 30KB respectively). Please remember the password given by you. It is important for further Login.
3 ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया चलनची प्रिंटआउट काढणे आवश्यक आहे, चलनात दर्शवलेल्या रकमेचा भरणा स्टेट बँक ऑफ इंडिया च्या कोणत्याही शाखेत करण्यात यावा.
3. After submitting Online Application Form, you should take SBI Bank Challan printout for payment of Fee in any SBI Branch.
4. स्टेट बँक ऑफ इंडिया चलन वर अर्जदार क्रमांक आणि फी असेल, त्या चलनाची प्रिंट काडून चलनात दर्शवलेल्या रकमेचा भरणा, अर्ज सादर केल्यानंतर कामकाजाच्या दोन दिवसानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कोणत्याही शाखेत करावा.
4. Required User Name/Application No. and Fee is printed on your SBI Bank Challan. With this Challan fee should be paid in any Branch of State Bank of India on or after Second Working Day after printing Bank Challan.
5. अर्जदाराने अर्ज भरल्यानंतर अर्जाची प्रत किंवा कोणतीही कागदपत्रे कार्यालयास पाठवू नयेत.
5. While applying, the applicant should not be send copy of Application Form or any Document to this office.
6. जाहिरातीमध्ये  नमुद केलेली शैक्षणिक व इतर पात्रता अर्जदाराकडे असणे आवश्यक आहे.
6. The Applicant must possess the required qualification for the post applied for, as mentioned in the advertisement.
7. अर्ज अचूक भरण्याची जबाबदारी अर्जदाराची राहील.
7. Please note that responsibility for filling the form correctly lies with the applicant.
8. भरती संदर्भातील वेळोवेळी सूचना या संकेतस्थळावर देण्यात येणार असल्याने अर्जदाराने वेळोवेळी संकेतस्थळाला भेट देणे आवश्यक आहे.
8. All communications about the process of recruitment shall be displayed on this web site from time to time. Applicants are advised to visit the web site regularly to get updates about the same.
१०. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरण्यासाठी NEXT बटन क्लिक करावे.
10. Click NEXT button to display Online Application Form.
11. उमेदवारांनी स्वतःचे प्रवेश पत्र परीक्षा दिनांकाच्या तीन दिवस आधी अर्ज क्रमांक (Application No ) आणि पासवर्ड (password ) टाकून प्राप्त करावे